Cantadores de Torpè________________________Zosepeddu Chessa

 

SU SOLE 'E SU MASSAJU
(sonete)

Aparit s'aurora in sas marinas
e leat de su sole su reposu,
arrivadas sas oras matutinas
s'alzat s'astru potente e luminosu

e chin su raju sou calorosu
caentat sas muntagnas e collinas,
caentat su massaju in sas fainas
ch'essit in su manzanu fritorosu.

Caentat baddes, litos e pianos
che leat de sa terra sa fritura
ch'a su massaju cancarat sas manos.

Su voe sighit su passu a illonghiare
puntu dae su mere ch'at paura
de torrare su sole a reposare.

 PRO NOSTRA SIGNORA DE SOS ANGHELOS
In prufessone
(sonete)

Reina, Mama, Fiza 'e Fizu Tou,
Maria de sos Anghelos jamada
e, pro tradissione tramandada,
a Torpè "Signora de 'Inu Nou".

Totu sa zente chi est emigrada
torret sana a su nidu sou;
a pastores, massajos totu a prou
produat sa coltura coltivada.

Manda paghe e amore a donzi perra
finat s'ingiustissia e i su dolore,
non torren terremotos a sa terra!

Dae gioia a chie est in tristura,
pone fine a sa manu opressore,
e libertade a chie at ditatura.

 SA GHERRA
(sonete)


Sa gherra est semper isbagliada
leat sa vida in su menzus fiore,
sa mama chi sena fizu est restada
pregat pro suportare su dolore.

Sa muzere chi mortu l'an s'amore
restat aflita e disconsolada,
si lamentat su fizu minore
chi su babbu connotu no ada.

A sos mortos in Austria, Abissina,
su fronte grecu, su russu geladu,
in su desertu, in aria e in marina,

su populu torpinu generosu
su monumentu lis at innalzadu
a memoria de s'eternu riposu.