Cantadores de Torpè________________________Zosepeddu Chessa

 

ZOSEPEDDU CHESSA

Est naschidu in Torpè su 16 'e freagliu de su 1922 e nd'est mortu in Torpè su 20 'e triulas de su 1992. Teniat sa licenza elementare, massaju in zoventude at a su bisonzu fatu ateros trivaglios: carpentieri, collocadore, capiscuadra forestale; dae su 1975 po problemas de salude at fatu su bidellu 'e iscola innantis in Seulo e poscas in Torpè. Omine religiosu s'est semper impignadu comente volontariu in s'ACLI. Fizu de unu poete, mancari de su babbu no nos abbarret como mancuna cantone, aiat imparadu dae minore a ponner poesias.
Inoghe pubblicamus tres sonetes pro gentile cuncessione de sa muzere Lisandrina Dalu.