Cantadores de Torpè________________________Metodio Dalu

 

METODIO DALU

Est naschidu in Torpè su 7 de triulas de su 1925. At istudiadu in sas iscolas Magistrales de Nuoro e at fatu su mastru 'e iscola in Torpè po 37 annos. In su 1972 est istadu eletu sindigu de Torpè e at mantesu cuss'ingarrigu finzas a su 1978. S'est semper dedicadu a sa pintura e a sa poesia. At pintadu prus de chentu cuadros e at iscritu prus de chentu poesias in limba italiana e in limba sarda. In su 1972 at partecipadu a su cuncursu nazionale "Poesia e Narrativa" bandidu dae sa Regione Lombardia e nd'est istadu premiadu po sa poesia "Pensieri d'amore". In su 1997 e in su 1998 at partecipadu a su Cuncursu de Poesia Sarda "Torpè" lende un'annu su sigundu e s'ater'annu su primu premiu chin duas poesias chi inoghe presentamus: "Ammentos" e "Unu Poveritu pensat".