Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

SU 'INU TENET CULPA
(terzina)

Totu sa culpa est de su butiglione
si non camino justu in su caminu,
paret ch'est totu meu s'istradone,

dao sa culpa e nd'est reu su 'inu
ca mi faghet andare a zighi-zaga
jughendemi che abba in su trainu.

Cand'intro a su zilleri intro chin braga
ma cando ch'esso non connosco mundu
ca ch'essit gai sa zente imbriaga.

Ma andende a calculare in fund'in fundu
sa neghe chi so dende a deus Bacu
la tenzo jeo si ziro a intundu,

ca dopo tantu ch'est prenu su sacu
chi no lu poto su pesus leare,
isto gherrende peus d'unu macu

cand'enit s'ora de mi ritirare,
andende in su caminu a passu lentu,
caminende e non poto caminare.

Non timo s'abba, su fritu, su 'entu,
ca cando ch'esso gai abbinazzadu
afronto de s'inferru ogni turmentu.

Medas boltas bil'apo minazzadu
a su 'inu malignu e prepotente
de 'istare chin megus moderadu

si non calchi die malamente
sich'isconzat chin megus divertende
si mi faghet birgonza in cara 'e zente.

Tantas boltas chin megus bufonende
e jeo perdonende dogni die
però a puntu malu m'est batende.

Como bos conto su ch'at fatu a mie:
cuddu note chin isse in zilleri
fia a mamentu 'e mi dormire inie,

ca est gai su 'inu bufoneri
ca no rispetat prideros ne prades
pro chi siat in logu furisteri.

Intrat in mesu 'e sas soziedades
tentende 'e coglionare s'individu
in sas oras chi mancu bi pensades.

Finamentas signores amus bidu
faghendelos cantare in poesia
mancari siat pagu divertidu

ca deus Bacu tenet sa mania
de coglionare finas sos signores
si abbarran chin isse in cumpagnia.

Lu connoschimus mannos e minores
e li damus sa neghe poveritu,
però sa neghe est de sos bufadores
ca non nde lassan in su mesu litru.