Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 A UNU TORPINU EMIGRADU CHI S'AT DADU SU TITULU DE
"TRAMUNTANA"

(sonete)


Si si tempestat abberu Ponente
certos trainos reduen assutos
e ti los sicat in pagos minutos
pro chi pagliat bundosa sa sorgente.

Ca sa forza chi tenet est potente
ca sicat rios, canales e putos,
finas dae sos alvores sos frutos
tichelos falat che unu niente.

Ite an a contare certos bentos
andare contra a su 'entu 'e susu
chi los destruet in pagos mamentos.

E gai caru amigu isculta a mie
si potes cunservadi de piusu
non siat chi che leet finas a tie.

 PONENTE E TRAMUNTANA
(sonete)


Su 'antu ti l'as dadu 'e Tramuntana
ca non t'as ammentu su Ponente
a l'ischis ch'est su 'entu prus potente,
totu sa vida custu nadu l'ana.

Si b'aias pensadu a mente sana
aias faeddadu diferente
si andas a chircare certamente
a li risponder ti dait matana.

Ti cres intelligente e de cultura
però leas su note pro su die
ca faeddende non b'istas atentu.

Si tenes donu abberu de natura
sa poesia justa manda a mie
si no ti fago su dibatimentu.