Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

UNU PUZONE
(sonete)


Jeo puru possedo un puzone
chi crochit duos os subra su nidu,
su cales dae inie isse est naschidu
e los crochit chin tanta passione.

Isse est allegru in dogni istajone
ma tocat de lu tenner remunidu
ca si lu lasso iscapu est atrividu
chi ch'intrat in sas tanas che mazzone.

Semper intro su buscu li piaghet
ca b'at unu caentu profumadu,
inie jogat e si sodisfaghet.

Si bidet tana abberta istat cantende
intrat allegru ma ch'essit primmadu
chin sa lagrima in s'oju pianghende.