Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

PRO UN'EBBA CURRIDORE
(otava serrada)

Un'ebba curridore cheren bendere
benide chi leades a baratu
ca su mere su calculu s'at fatu
chi s'ebba non la potet pius atendere,
a totu cantos lu dao a intendere
chie sentit de fagher su cuntratu
e leades barata un'ebba 'ona
cantu sas menzus de totu sa zona.

In logu nostru est cust'ebba lizera
cand'est currende est furia che bentu
a como l'an provada pius de chentu
a cursa longa e a mesa carrera,
finamentas in bidda furistera
l'an distinta ca premios at tentu
e como ch'est torrada a logu sou
dogni die b'at curridore nou.

Tenet sa fama comente a Billinu
chi fit in bidda su pius galanu,
comente a issa in Desulu montanu
ch'at dassadu sa fama pro continu,
a mie mil'at nadu unu fantinu
ca l'at bida currende in Campidanu,
custu fantinu mil'istait nende
chi fit sa prima in Desulu currende.

Dae sende puddedra fit ladina
chi diventait un'ebba balente,
a mie mi l'at nadu meda zente
chi currende est sa menzus calavrina,
sende chi est arrazza torpeina
podet fagher figura in Continente
ca si l'illenan azigu sa briglia
benit semper sa prima in sa trotiglia.

A s'ebba la connosco tantos annos
comente la connoschet su padronu,
a s'ebba li connosco donzi donu
ca potet currer chin sos caddos mannos,
podet leare premios e pannos
si la manizat curridore 'onu
ca pro chi siat longa sa carrera
arrivat prima lizera lizera.

A s'ebba li connosco su difetu
chi cando curret est de aguantu
e nd'est rejone si li do su 'antu
ca forzis l'apo curta calchi tretu
e pro cussu li dao su rispetu
ca fina a mie est piaghida tantu.
L'apo provada fina in logu malu
ma bos pariat currende in su palu.

S'ebba est bona ma non bos fidedas,
su primu tempus andade a pianu,
cant'istat s'ebba a connoscher sa manu
in logu 'e muru altu non brinchedas,
gai furios meda non b'andedas
ca a mie mich'at rutu unu manzanu,
fit una die 'e festa de prezzetu
cando l'apo connotu su difetu.

Mai l'apo connota difetosa
finas a tantos annos chi l'aia
però como at leadu sa mania
chi currende s'est fata fissiosa
dae la jugher tropu furiosa
currende bos iscassat in sa via,
Jeo ja l'isco ca l'apo provada
ca da issa apo tentu un'iscricada.

Curridores bi dade atenzione
a totu cantos ja bolu so nende
dae sa tanta furia currende
ambos nde semus rutos in burrone
e menzus caminade in s'istradone
ca sezis pius salvos caminende,
jeo ca la connosco so siguru
chi currende ch'imbolat ater puru.