Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

In su cuadernu innantis de custa cantone bind'aiat un'atera de autore no connotu, publicada dae su canonigu Juanne Ispanu in su 1866, chi cuminzaiat "su puddu meu azis bidu / comare ca m'est mancadu".
Ziu Nicolinu ha cherfidu rispondere a sa manera sua chin sos versos sighentes.

 

RISPOSTA DE SA COMARE

Su puddu 'ostru comare
an domo s'est imbizzadu
jeo che l'apo istrajadu
ma 'enit fitianu
su puddu padovanu
benit an domo mia
ca su puddu 'e ghia
est semper preferidu
jeo che l'apo goglidu
timende 'e che lu furare
su puddu 'ostru comare.

Timende a su 'ighinu
ca su puddu est balente
tocat de lu goglire.
L'amus bidu continu
ch'in manu 'e certa zente
lu poten costoire,
timende 'e si fuire
l'apo inserradu in domo
finamentas a como
l'apo bene tratadu

su puddu 'ostru comare
an domo est imbizzadu.

Si vois lu cherides
benide a tardighinu
po lu poter zapare,
ma non bi reventides
ca dae puddighinu
b'est devidu abbitare

c'an domo est imbizzadu
su puddu 'ostru comare.
Paret su rusignolu
cantende su manzanu
prima de s'aurora.
Prima ghetat su 'olu
su puddu padovanu
tando 'essit a fora
isse cantat dogn'ora
ca est abbetuadu
su puddu 'ostru comare
an domo est imbizzadu.

Non culpedas a mie
s'an domo s'est ofertu
su puddu 'ostru comare.
A de note e a die
benit an domo certu
non lu poto negare
si lu cherides zapare
benide cando est corcadu

su puddu 'ostru comare
an domo est imbizzadu.

Cando boch'est fuidu
jeo mancu l'ischia
chie fit sa padrona,
jeo l'apo goglidu
ca est puddu 'e ghia
e tenet boghe 'ona,
s'at perdidu sa zona
pro cussu non b'est torradu

su puddu 'ostru comare
an domo est imbizzadu.
Comare est dovere
de bochelu leare
si cherides benides
ma unu piaghere
bos cheglio dimandare
si milu permitides
bois e totu ischides
chi l'apo bene tratadu

su puddu 'ostru comare
an domo est imbizzadu.

Cantu mi dat dolore
su puddu padovanu
de sa pena non dromo.
Isse fit cantadore
a sero e a manzanu
ch'allegrait sa domo,
lendemichelu como
m'azis arruinadu

su puddu 'ostru comare
an domo s'est imbizzadu.

Nessi pro piaghere
una 'olta sa chida
milu potides dare.
Ite dispiaghere
chi colo in custa vida
pro su puddu comare
si torro a l'azzapare
l'ap'a tenner ligadu
su puddu 'ostru comare
an domo s'est imbizzadu.