Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

A UNU FULANU PASTERI
(sonete)


Si tenzeret, Fulanu, unu porcheddu
cotu arrustu pro silu manigare
in d'una mesa e bilu preparare
chin d'una cuba de 'inu nieddu;

duas berveghes e unu poleddu
su sero totu pro silu chenare
e un'oreta prima 'e si corcare
unu lados intreu de noeddu;

poi s'ateru die a su manzanu
pro ismugliare una pudda chin s'ou,
mancu gai li bastat a Fulanu:

bi cheret unu voe cotu a brou
de cudda razza manna 'e Campidanu
pro abbastare a su famine sou.

SU CAMALEONTE
(sonete)


Prima fis in s'idea diferente
e faghias diversas propagandas,
nara como de prus ite cumandas
chi t'at trazadu un'atera currente?

Solu as dadu a riere a sa zente
jurende subra a Cristos, racumandas
chi mai dae cussos no ti abbandas
chi ses fidele cantu istas vivente.

De gai faghen sos doddis de monte
falana a sa bassura a mala pena
cando sun semenende su laore;

gai ses tue, su camaleonte,
bastes chi jugas sa 'entre piena
ogni momentu cambias colore.