Cantadores de Torpè______________________Antoni Maria Pala

 

Cantende a s'improvisada chin Efiseddu Pau in su zilleri de zia Taresa Correlli a sos chi cummentaian e disturbaian at cantadu goi:

UNU CONSIZU SI MI PERMITIDES
(sonete)

Unu consizu si mi permitides
bos dao si che frades l'azzetades:
sos ch'in sa poesia non godides
prit'a umbe godire no andades?

Ca si sa poesia no iscultades
m'azis a narrer ite cumprendides,
mentres chin su degogliu chi faghides
sos ch'an de iscultare disturbades.

Si nos assorrogamus a su 'entu
senz'esser iscultados pro favore
si dimunuit su nostru talentu

abbirgonzados de su disonore,
ne gustu b'at in su divertimentu
s'iscultende bi regnat malumore.

Perdonade su meu avertimentu.