Cantadores de Torpè______________________Antoni Maria Pala

 

A FRADE MEU BERNARDINU PALA
Rutu pro manu de sos contrabbandieris in sa lacana tra Italia e Isvizzera.
(sonete)

 

Senza rimorsu e senza rimpiantu
at dispostu sos annos frade meu,
sa rughe 'e su martiriu a trofeu
jughet umb'est sepoltu in campusantu.

Su compitu, dovere sacru e santu,
lu faghet morrer de un'eroe intreu
ca sos ingratos chin su coro feu
usurpaian s'italicu mantu.

Cale zovanu sardu volontariu
intimat s'alt a su furore insoro
e abrazzat riende su calvariu.

Vigile sentinella in su confine
at dispostu su samben de su coro
chi non cancellat abba ne pruine.