Cantadores de Torpè______________________Antoni Maria Pala

 

A UNU TERACU ANZENU CHI SOS MERES L'ATATAIAN PEZZI A PANE E FIGU
(sonete a coa)

Poveritu ses fatu a bistralinu
chi pares unu mostro 'e cascasina.
Donzi manzanu prima 'e ponner grina
ti pesas e ch'imbolas su bazzinu.

Sas carreras de totu su 'ighinu
las ses faghende che una letrina,
infatis chi su meigu torpinu
las at fatas buntare a criulina.

Chin cussa cagaredda malaita
chi ti s'est imbucada da s'istiu
prim'e su tempus ti leat sa vida.

Ti lavan sas mudandas donzi chida
ei su suzzu chi falat a su riu
che luat finas s'abba in Sa Callita.

Si non ti faghen in abba 'uddida
t'impudis e ti sordis primidiu
che figu chi ch'imbolan dae cannita
ch'est totu culi fraziga e lanida.