Cantadores de Torpè______________________Antoni Maria Pala

 MALASORTE
(sonete)

Azzidente a sa sorte malaita
chi mi faghet colare vida bruta,
dae su die ch'apo sutu tita
ti miss'as covecadu e postu suta.

Finzas cando riposo calch'iscuta
benis a mi tentare a sa cabita,
pares pessone torrende vindita
chin megus airada e resoluta.

Su chi penso e trameso not'e die
mi lu divoras in d'unu momentu,
faghes su chi no est in gustu a mie.

Ca est pagu su pesus ch'apo a pala
totu su chi travaglio andat in bentu
culpas d'esser naschidu in sorte mala.

 S'OMINE
(sonete)

S'omine de natura favoridu
non mancat de posseder un'ogetu
chi mantenet continu remonidu
pro educazione e pro rispetu.

E cando sinde servit s'individu
lu faghet in cuadu e in segretu,
est dipesu da isse 'onzi naschidu
de totugantu su mundu cumpletu.

Un'ateru serviziu legale
faghet s'ogetu a chie est in possessu
comente rubinetto ispeziale

in sinu at s'orinariu aparatu
chi finzamentas su gentile sessu
beneighet su mastru chi l'at fatu.