Cantadores de Torpè______________________Antoni Maria Pala

 

OTAVAS

Cantende a s'improvisada chin Pedru Rimundu Scanu (Iscanitu), discutende su tema "Leze Terrena e Leze Divina", a Antoni Maria li fit tocada sa Leze Divina e at cantadu goi:

Cand'un'isventurada criatura
impastad'est de odiu e dispetu
curret che lampu e colpit in segretu
senz'aer de su codice paura.
Ma però si si firmat in suspetu
chi b'est Deus ch'osservat da s'altura,
timende sos castigos Soberanos
li ruet su pugnale dae manos.

 

E in su tema "Su destinu e su liberu arbitriu" Antoni Maria difendende su liberu arbitriu at rispostu comente sighit:

S'esseret su pecare unu destinu
si fit istintu totu chin sa morte,
ne diat su Giudiziu Divinu
decidere de donz'anima sa sorte,
mentres chi su mantessi brazzu forte
diat essere de s'omine assassinu.
Ma ca est su pecare volontariu
isistit su castigu necessariu.