Cantadores de Torpè__________________Rimundu Manca

 

A UNA FEMINA
(undighina)

Ses a cara 'e istria
ojos de curculliu
reni falada e tremula de ancas,
pares una pupia
chi ch'est rut'a su riu
ch'a mossu che la 'ogan sas corrancas,
limba 'e terpiuzu
fragile che minuzu,
chi tissi jughet su corvu in sas francas,
ses che musca caddina
ch'andat in culu a dogni calavrina.

Passende in sas carreras
naras a totu adiu
mancari non ti siana mirende,
civeta, non ti seras
paza, pompa e non chiu?
naras chi che ses omines cazzende,
ti 'antas de 'ognunu
a befe 'e su cumunu
a chie non ti chircat mentovende,
tue a dognunu adoras
cantu nd'ides cun s'oju tind'amoras.

Cantu nd'ides cun s'oju
tind'amoras continu
mancari non ti cherfan a muzere,
cun sas palas che moju
cara 'e terpentinu,
pro t'ider solu das dispiaghere
ca ses male trassada,
in totu lumenada
de aranas e piberas sa mere
e ses reina ancora
de terpes velenosas e coloras.

Sa gente de Torpè
ti connoschen a s'atu,
paret chi t'apan totu iscumprobadu,
non nde vies cafè
si no est in su pratu
ca b'istat pane meda frichinadu
e cun duas cuglieras
a usu 'e sas pasteras
cantu pane des aer consumadu
biende a duas manos
seras e merendas e manzanos.

Pro la 'ider andende
paret pudda ali muzza,
carruchi torta e tremula de ancas,
cun sos ojos chinnende,
su nare suzza suzza,
che arganu sa 'uca abber'e tanca,
su bustu delicadu
paret truncu uscradu
chi dae costas sa coglia li mancat,
insumma totu unida
paret iscoba de istrazzos bestida.

Nemos ti superàda
si fagheren s'iscaltu
in mesu a dogni frutu 'e retiliu,
cherias elevada
in d'unu logu altu
cun cortinajos de lapa de riu
e unu cucu in manos
ornadu 'e tagliaranos
cun s'aranzolu andende viu viu,
a tales chi sa gente
ti miret che matrona 'e su niente.

Pruite custu 'antu
til'as cherfidu dare,
chi m'as cazzadu, istupida femìna?
Mira chi cant'e cantu
podes considerare
chi su presumu chi as tot'est chisina,
maca conchi ballada
culu de arringada,
chi sa conca ti ballat dogni frina,
bamba, maleducada,
iscimiota e culi trofizada.

Ses bamba e non nd'as neghe
e ti 'antas de chie
non tib'est mancu passadu in bighinu,
bruta culu d'erveghe
chi a leare a tie
non ti meritas mancu su bechinu,
bruta faulagliazza
ischiva e pasterazza,
chi ses bia pro mesu 'e su terrinu,
anima chi t'adorat
ti juro chi non nd'at naschidu ancora.