Cantadores de Torpè__________________Rimundu Manca

 

SU PILU
(otava serrada)

Si nades chi su pilu 'ostru est forte
bos isbagliades su chentu pro chentu,
netamente negadu l'at sa sorte
de 'ogni forza, virtude e talentu,
donu non tenet ca sa dura morte
li dait pena, castigu e turmentu,
lu rendet vanu, miseru e l'atontat
che unu zero ispacadu contat.

Bois azis su pilu debbilissimu,
solamente ch'est brutu de frigura,
ma totu su pius sensibilissimu,
pro cussu a nemos non faghet paura,
est longu ma de forma sutilissimu,
facilmente si faghet sa tosura,
anzis non b'at bisonzu chi lu tundet
solu pro lu tocare siche fundet.

Epuru bos bantades ch'azis forte
cussu pilu bastardu 'e pagu contu,
a totus minetades a sa morte
poi però restades in afrontu
ca bos at dadu in donu sa sorte
su macu, s'imbecille ei su tontu,
tres donos chi bos faghene frigura
bennidos dae sa madre natura.

Su pilu 'ostru est pilu bastardu,
piluria lu jaman a sa sarda,
non faghet male ne prestu ne tardu,
ora frita no at ne ora carda,
lu tocat e l'apetigat befardu
cun 'idea benigna o maliarda,
non mossigat ne punghet e ofendet,
at debbile su bicu, prestu rendet.