Cantadores de Torpè_____________________________Luca Doddo

 

LUCA DODDO

Naschidu in Torpè su 22 de triulas 1887 e mortu in Torpè su 7 de freagliu 1971. Orfanu 'e mama dae s'edade de duos annos est istadu pesadu dae sa mannedda (dae su chirru 'e sa mama) Marianzela 'Asone (gatia) e dae su tiu Barore 'Asone. Fit analfabeta e at imparadu a iscriere sende militare, imparadu dae unu tenente a su cale li faghiat de atendente.
In sa gherra europea 1915/18 faghiat parte de sa Brigata Sassaresa in su 151° Regimentu, 1° Bataglione e nd'est istadu feridu prus de una 'olta.