Cantadores de Torpè__________________Maria Zosepe Funedda

 

In d'una die de festa a s'ora de sos ballos in prata, Maria Zosepe puru fit ballende chin s'ammoradu sou, totu in d'unu avisana s'ammoradu chi deviat partire a su padente pro su carretononzu de su carvone e dae su padente a sa marina.
Maria Zosepe si ritirat trista trista e cantat su mutu sighente.

COMO MICH'ANDO…
(mutu)


Como mich'ando e mi ritiro an domo
e non b'abbarro in su divertimentu
ca frore nd'est partidu a terra anzena
e a lontanu devet viazare
però non s'ischit cando est sa torrada.

Como mich'ando e mi ritiro an domo
po chi la tenzo sa pena sobrada
si capitat chi devet bistentare
m'agatat consumida 'e pensamentu
li prego a su Signore chi 'enzat como.

E non b'abbarro in su divertimentu
li prego a su Signore chi 'enzat como
po chi la tenzo sa pena sobrada
si capitat chi devet bistentare
m'agatat consumida 'e pensamentu.

Ca frore nd'est partidu a terra anzena
m'agatat consumida 'e pensamentu.
si capitat chi devet bistentare
li prego a su Signore chi 'enzat como
po chi la tenzo sa sobrada pena.

E a lontanu devet viazare
li prego a su Signore chi 'enzat como
po chi la tenzo sa pena sobrada
m'agatat consumida 'e pensamentu.
si capitat chi devet bistentare.

Però non s'ischit cando est sa torrada
si capitat chi devet bistentare.
m'agatat consumida 'e pensamentu
li prego a su Signore chi 'enzat como
po chi la tenzo sa pena sobrada.