Cantadores de Torpè__________________Maria Zosepe Funedda

 

PRO UNA ZOVANA CHI SI EST COJUADA CHENA SU PIAGHERE 'E SA FAMILIA (otavas serradas)Sa zovana
Unu parrer bos pedo sos parentes
si poto custa grassia cuncidire
discurride e pensade che prudentes
ch'est modu de non potere ispuzire
sos suos sono bonos e potentes
potene in altu gradu presumire.
Nazi a l'ammitire azis cumbeniu?
ca mi bi at causadu tantu geniu.

Su babbu
Si ti geniat cussu est totu in donu
averti, donzi modu, e cunsidera,
est bessida sa fama e i s'issonu
chi ses che una monza verdadera
ite narrer det aere donzi 'onu
finamentas sas aes de s'aera
cunsidera chi t'an a dare afrustu
po chi a su gradu tou no est custu.

Sa zovana
Si menzus mind'at bennidu in podere
a mie non mi causat ispantu
de sa pessone mea so sa mere
nissune si maltratet gai tantu
po chi fago su meu piaghere
m'abrazzo s'allegria, su piantu,
s'a cantos mi fagheren chin s'ispada
un'ucone pro custu semper b'ada.

Su frade
Si sighis chin cussa intenzione
non ses prus cudda dilicada prella
mi cumbenit chi jeo t'abbandone
che cando mai mi esseres "sorella"
d'esser gai mancante una pessone
mi paret chi b'at tropu gautella.
Prima fis che istella orientale
e i como non pares cudda tale.

Sa zovana
Non ses tontu e faeddas che ignorante
chin grande debbilesa e in boleu
cust'est su preziosu diamante
ch'est agradadu a su geniu meu
ja ti apo ubbididu su bastante
chi fia tribbulada e chin anneu.
Est dae Deus postu o elegidu
e pro me non b'at ateru partidu.

Sos parentes
Como ja as seberadu a cumprimentu
ja nollu das de coro s'altivaju
a d'ite torrat su presumimentu
a ti leare unu tristu massaju
ell'a chie pagadu no as chin bentu
pensabi e rifliti addaju addaju,
pro nois totu a ispantu est servidu
a ti leare unu moro a maridu.

Sa zovana
Chin faeddos sinzeros mi rempello
e chin justas propostas bos imploro
non so no prus dudosa ne lu apello
c'amo su chi mi palpitat in coro
ca lu connosco 'ene e lu rivello
ch'est veru Cristianu e no est moro.
dae coro l'adoro a donzi istante
po chi de gradu siat minguante.

Sos mannos
L'istimas e lu miras chin disgustu,
Columba, de su tou parentadu,
pruite tue chin menzus de custu
prus de chentu 'ortas nde as torradu,
mentres oje nos servit de assustu
su t'idere abbassada de su gradu
un'umile massaju til'as leadu
e dotores de leges nde as torradu.

Sa zovana
Non timedas chi reste chin impudos
ne i su coro meu est annuzadu
dutores puru binde at tustorrudos
pius de calicunu furesadu,
ca caminan pro mesu 'e sos azudos
comente at s'iscritura relatadu,
custu m'est geniadu e depo amare
dies cantu in su mundu apo a durare.

Su frade
Si duras in su mundu e tenes vida
de su chi ti nar'eo non ti colas
prite non faghes in cambi unida
chi no isparghes sas alas e bolas
mira chi in sas fiamas atrivida
tue a ogros videntes tinde imbolas
e de poi si ses in patimentu
sos tuos non ti dana assistimentu.

Sa zovana
Sos meos non nde apedas cuidadu
si sa pessone mea tenet pena
bastante mi lu ap'eo causadu
bortademi sas palas che anzena
a essere custu afetu cambiadu
no at a essere pessone terrena,
fines custa cadena a la segare
det essere cantu m'an a interrare.

Su babbu
Pro finis si dezzidit s'argumentu
s'inserran sos mutivos totu in d'una,
Deus bos jompat a su cumprimentu
chi lughedas comente sole e luna,
bos siat in favore donzi 'entu
potedas olobrare sa fortuna
chin fortuna logredas sos disizos
a gustu 'ostru, de fizas e fizos.

Comente bollu prego interamente
gai Deus bos potat assistire
unu parrer bos pedo sos parentes
si poto custa grassia cuncidire.