Cantadores de Torpè__________________Maria Zosepe Funedda

MUTOS

In d'una annada mala pro sa pastorizia, essende su maridu faghende su pastore, Maria Zosepe aiat azuadu sa familia faghende pane a bendere. A zertos chi l'inzediaian poeticamente, ca faghiat sa panetera, issa at rispostu chin d'unu mutu:

Mi 'anto ch'apo su donu
d'esserepo panetera
e fago frores e rosas
senza s'ateru prus mannu.

Mi anto ch'apo su donu
Iscas puru ateras cosas:
coso brocadu e pannu
seda e terziopera
e so impreada in su bonu.

 

 

Maria Zosepe ischiat cantare in bonas e in malas puru e a un'ateru provocadore l'at cantadu custu mutu:

Poveritu 'e te ite pelea
omine chi non bales mesu pezza
est menzus chi t'abbarres in cozolu
pro non bessire mancu a sa carrera.

Poveritu 'e te ite pelea
Tenes guastos de donzi manera
cari pijadu che femina 'ezza
male sestadu a palas d'aranzolu
mata 'e durdu, ancas de iscrarea.

 

 

In finis unu mutu postu cando, femina manna e mama 'e familia, fit abbarrada sola ca sos fizos che fin totus in foras de 'idda.

Mancu su note dromo
suspiro chin fastizos
Sa mente nde regiro
pensende a tanta cosa.

Mancu su note dromo
Cantu so dolorosa
pro comente m'ammiro
ch'apo pesadu fizos
manc'unu nd'apo in domo.