Cantadores de Torpè________________________Fabriziu Pala

 

RITRATU DE SA PESSONE FALZA
(cuartinas)

A tie, natura, virtudes raras
non t'at postu in sinu, anzis t'at pintu
su peus difetu, como distintu
ses mustrende in sa vida duas caras.

Non tenes, pro chi parfas trancuillu,
d'essere sinceru s'immensidade,
irronchias solu de falsidade
ca at postu in coro eternu sigillu.

Ti presentas gentile, mai negas
augurios de bene e de recreu
ma de sa tristura e de s'anneu,
e de sas penas anzenas t'allegras.

E si allegria b'at tra sa zente
ries tue puru ma però tessis
malignidade, tantu bi resessis
a 'istare calmu e indiferente.

Cantas bortas rifletis sende solu,
ischis su neu ch'as, forzis disizas
'e cambiare, però non t'abbizas
chi s'istintu leadu at su 'olu.

S'imponet nendedi "bae e faghe
su chi murmuro in s'intragna tua,
gheta pedra ei sa manu cua,
pone zizania umbe 'ides paghe".

Però cand'essit ladina sa trama
osserva ite renden sos ingannos:
onores non ti dan ne 'antos mannos
anzis pessima ti 'ogan sa fama.

E non potes esser su prediletu
che cunsizeri o che distimonzu
ne ti preferit chie at bisonzu
de cunfidare calcunu segretu.

Versos penosos cun rancores tristos
ti renden sos chi 'istare a sa muda
non poten ca t'assimizan a Giuda
chi, falzu, s'at bendid'a Jesu Cristos.

Epuru in creja leas possessu
in prima fila de una cadrea,
a manu in petus nende "culpa mea"
cheres a Deus puru fagher fessu.

Ma Dante falad'est in tempos suos
in sos abbissos de s'inferru ignotu,
intr'e rios de braja at connotu
de fogu allutos sos similes tuos.

Ti paret bellu? Risponde, faedda!
Tantu in s'intimu bi restat incisu,
po chi candidu mustres su sorrisu
s'anima t'abbarrat semper niedda.