Cantadores de Torpè________________________Metodio DaluANCORA TANTU ONESTA...
(sonete)

 

Ancora tantu onesta e ospitale
Sardigna ses connota in donzi situ,
ca medas fizos tuos l'an iscritu
chin premiada arte geniale.

Como, però, in calchi cabitale
bides sa morte fea in aguatu
ca fizos tuos s'infame ricatu
faghene semenende tantu male.

Donzi caminu in s'abberta campagna
est un'insidia pro su sardu onestu
chi timet una roca o unu muru...

In logu adatu pro su secuestu
ti ligan, ti bendan e a s'iscuru
ti jughen mesu mortu a sa muntagna.

INFIDELIDADE IN TEMPUS DE GHERRA
(dae una poesia romanesca)
(sonete)

In d'una domo 'e fronte in su 'ighinu
comente 'essiat Bore, puntuale,
sa muzeredda faghiat signale,
chin sa candela inchesa, a su caminu.

A li fagher allegra cumpanzia
alzait tando un'omine, su cale
fit bestidu de altu ufiziale
e faghiat pensare a un'ispia.

Su teracu si fit insuspetidu
po s'and'e torra e po sa divisa
e timiat s'altu traighimentu...

Istait iscultende 'onzi momentu:
no ischiat si comare Luisa
traighiat s'Italia o su maridu.