Cantadores de Torpè________________________Metodio DaluA BONINU MANCA
(sonete)

Cando t'ido, Boninu, 'onzi manzanu
ti naro: ciau! pro ti saludare.
ciau! rispondes tue e chin sa manu
mi faghes unu gestu singulare.

In s'ufiziu trivaglias a pianu,
semper atentu pro no isbagliare
ca unu isbagliu podet render vanu
su chi as prima devidu isbrigare.

Diriges su serviziu eletorale,
su protocollu chin s'economatu
e s'ispinosu ramu 'e s'edilizia;

assolves totu chin grande perizia,
in donzi campu torrat totu esatu
ca non b'at cosa tua fata male.

S'IDEA
(sonete)

S'idea chi ti naschit in sa mente,
iscultami, tratenela azigheddu
ca finzas ch'istat intro su cherveddu
non procurat fastizos certamente.

S'apenas rendes libera s'idea
lestra curret in buca a meda zente
e li cambian beste interamente
e si est bella ti la faghen fea.

A chie 'enit, imbentat su cumandu,
po suspire segretos unu sera,
pon'innantis sa 'oghe 'e sa cussenzia,

issa faghet po te bona presenzia
comente sa finanza in frontiera
chi non lassat colare contrabandu