Cantadores de Torpè________________________Efiseddu PauS'ONESTU
(sonete)

Ses onestu e fieru cumbatende
in campu literariu e agriculu
ca amas de Sardigna donzi biculu
chi siat coltivadu o frutos dende.

Ma zertos unos chin sensu ridiculu
de su chi naras tue istan befende,
anzis son de su codice 'ogni articulu
chin sos prus brutos modos abbusende.

Pinna e aradu e marteddu no tratan,
aman sa vida insoro un'aventura
faghende in donzi passu unu delitu.

Assaltan bancas, pessones ricatan,
distruin donz'incantu 'e sa natura
brujan fauna e flora in donzi situ.

SOS MANDRONES E DE MALAS BIDEAS
(sonete)

Su trivagliu son medas chi no l'aman
ma si cheren pro forza ben'istantes,
zertos fortes, robbustos che zigantes,
su trivagliu l'odian e l'iscraman,

ca d'esserene ricos solu braman
"su trivagliu est de macos ignorantes".
Testardos, prepotentes, arrogantes,
contr'a sas lezes donzi male traman.

Zertu gallosas non las an sas manos
ma de 'inari anzenu las an prenas
e infustas de samben innossente.

Barbaros, criminales, inumanos,
ch'aman de viver a palas anzenas
terrore e dolu de s'onesta zente.