Cantadores de Torpè________________________Efiseddu Pau

SA TARDA EDADE
(sonete)


Cand'enit unu in edade avanzada
contat sos annos chi s'at consumadu
e comente su tempus l'at coladu
de vida in bona fada o mala fada

e de sa vida sa prima arrivada
l'ischit pro mesu ca bi l'ana nadu,
però ca est misteriu cuadu
no ischit cantu 'e viver galu b'ada.

Sa vida est totacanta unu misteriu
chi riservadu est solamente a Deu,
atere de l'ischire no at diritu.

Pro cussu 'ognunu chin sanu criteriu
nde fagat de sa vida bonu impreu
chin dignitosu e onestu aprofitu.

RICONNOSCHENZIAS DE SU FIZU PRO SA MAMA
(sonete)

Mama cant'as pro me sacrificadu
e sufertu as pro me chissai cantu,
ti amo e ti ringrazio ca m'as dadu
sa vida mancar'in dolu, pena e prantu.

M'as fatu mannu, m'as ben'educadu
chin impignu maternu sacru e santu,
m'as a iscolas bonas aviadu
totu meritu tou, onore e bantu.

M'as dadu santos, sabios cunsizos
chin amore, costanzia e chin zelu,
ch'istados son pro me d'azudos mannos,

gai Deus acanset sos disizos
de ti ghiare a godire in Chelu
a da chi moris a chentu e prus annos.