Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

MARIDU E MUZERE A REPETU
(otava serrada)

MUZERE
Maridu meu ses annu chin annu,
donzi sera mich'enis imbriagu,
ti l'apo nadu de nde bies pagu
ca isco chi ti faghet tropu dannu
mira chi como ses omine mannu
finas in letu ti leo su fragu,
non poto reposare cree a mie
dae su fragu chi 'essit a tie.

MARIDU
Martina lassa 'istare cussa allega
mira chi jeo no ti so chirchende,
tue pius de me ses ispendende
in tucaru e cafè in sa butega,
pro ti lu viere chin calchi collega
guasi ses sa domo arruinende
e no t'abbizas chi no est su 'inu
chi est arruinende a Nicolinu.

MUZERE
Nicolinu ses tropu curiosu
chi mi ghetas in cara su cafè
ma si nde leo lu leo pro te
ca ses de cussu puru fissiosu,
su 'inu, su tabbacu est ispesosu,
nara si cussu l'ispendes pro me
e tue non t'abbizas chie sese
chi ti divertis sa paga 'e su mese.

MARIDU
Totu su ch'apo jeo tribagliadu
no mi l'apo in zilleris divertidu
e no mi l'apo mancu costoidu,
su 'inari continu t'apo dadu
si calchi 'olta no bind'at restadu
ti l'as ispesu tue o remunidu,
ch'in su guzziu de sa cafetera
s'ispendet pius de s'imbriaghera.

MUZERE
Tue sos contos da los faghes mannos
e continu ti dais sa rejone
ma su chi ispendes tue imbriagone
no l'ispendo in cafè in duos annos
e no so jeo chi causo dannos
ca ti l'ispendes chin su butiglione,
chin amigos in fatu a su zilleri
pro irrichire calchi butegheri.

MARIDU
Tue leada l'as chin sa matana
ca non cheres chi ande a divertire
e mi cheres brivare de gudire
dendeti sa rejone a mala gana,
si calicunu cussizadu t'ana
jeo no bi so prontu a obbedire,
mancari chi mi neres goi e gai
de miche isviziare est unu mai.

MUZERE
Nicolinu proite nde faeddas
abbarra menzus a buca serrada
ca sa metade de sa zoronada
lu das a su zilleri de Rosedda,
inveces jeo chin d'una 'unnedda
la tenzo set'ot'annos tapulada
senza bi reventire a nde leare
ca bi cheret pro te in su bufare.

MARIDU
Tue sa limba no la jughes presa
bogas chentu maneras e iscusas,
ma su ch'as in iscarpas e in brusas
bi cheret unu mese de impresa,
pro cosa goi non miras s'ispesa
pro leare 'unneddas e pubusas,
ma cando jeo gasto calchi francu
ghetas in cara zilleri e istancu.

MUZERE
Si ti fis reguladu de su 'inu
chin megus fis istadu moderadu
e cantas boltas non til'apo nadu
chi das a rier finzas su 'ighinu,
si ti fis reguladu Nicolinu
meda prus pagu b'aias gastadu.
Jeo sena iscarpas ne bunnedda
chi paglio totu Maria Coedda.

MARIDU
Si 'essis male 'estida no est pro me
ca pro t'estire non t'apo brivadu,
ca sos dinaris ch'apo tribagliadu
til'as ispesu in tucaru e cafè,
lu potet narrer sa 'idda 'e Torpè
si totu jeo mil'apo gastadu,
si calchi 'olta besso pro disvagu
tando mi naras chi ghiro imbriagu.

MUZERE
A zilleris bi andas donzi die
ca de su 'inu non nde faghes mancu,
si tilu dana nieddu o biancu
de 'ogni tipu piaghet a tie
e apenas chi ch'essis da inie
s'atera tapa tando est a s'istancu,
su ch'ispendes in binu e sigareta
ti cheret totu sa paga cumpleta.

MARIDU
Si cheres de 'istare ritiradu
Martina deves cuntentare a mie,
bastan duos fiascos donzi die
pro lu vier in domo umiliadu
e jeo ap'a esser resignadu
de lu vier continu aculzu a tie,
si mi das cussu dae como in susu
a su zilleri non bi torro prusu.

MUZERE
A cussa idea non bi so vicina
de sa proposta tua Nicolinu,
si bator litros ti vies de 'inu
non ti bastat a s'annu una cantina,
gai ja mila pones sa ruina,
finzas briva de 'essire a su 'ighinu,
dendeti cussu tantu 'ista siguru
mi tocat de tentare a tie puru.

MARIDU
No b'at bisonzu no de mi tentare,
potes bessire puru a su 'ighinu,
bastes ch'a mie mi jugas su 'inu
fina a sa sola lu poto bufare,
ma no cheglio lontanu a tich'andare
pro dogni cosa menzus a vicinu,
si capiterat su 'inu a mancare
menzus chi sias pronta a lu leare.

MUZERE
Si fago gai bellu torracontu
cando ti jugo su 'inu a sos pese
son chentuvinti litros a su mese
e su 'e sa butega totu a montu,
mi chi su butegheri no est tontu
ca si cheret pagadu si bi crese,
si faghes gai sa paga 'e s'impresa
non bi resesso a pagare s'ispesa.

MARIDU
S'ispesa puru la potes pagare
chin sa metade de sa zoronada,
potes ischire in totu sa mesada
su chi cheret a mie pro fumare ,
unu terzu mi cheret pro bufare
mancari sias tue arrabbiada
e menzus bogatiche cussa idea
ca tantu no mi pones sa trobea.

MUZERE
Tocat a tie e totu a ti trobire,
no mi faeddes gai a murru tostu,
si Nicolinu fis istadu a postu
a mie mi devias obbedire,
no naro de andare a divertire,
ca a non bessire mai t'apo impostu,
ma medas boltas suzzedit a tie
chena ghirare an domo in die die.

MARIDU
Menzus Martina faghela finida
ca sa rejone non ti dao mai
mancari die e note abbarres gai
ma dae me non benis obbedida
a tie ti piaghet bene 'estida
e ispendende inoghe e iguddai,
e tue contra a mie ses continu
ca non cheres chi ande a bier binu.