Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

A UNA CHI AT CRITICADU A MIE E ANTONI MARIA PALA
(terzina)

Narali goi a cussa pessone
chi si lasset sa limba a postu sou
prima 'e la mentovare in sa cantone,

si nono si cuminzo dae nou
a li dare su 'antu chi possedit
a cussa maca cherveddos de brou

si sos passos chi ghetat si los medit
prima 'e calculare a ater sos passos
si misuret sos suos ca cumbenit.

Ma sono de onore tropu bassos
e si crene chi sono totu gai
che a issos de cherveddos iscassos.

Su fatu sou no lu faghet mai
ca issa est un'ispina suta coa
punghende 'inoghe e punghende iguddai.

Ma prima 'e mentovare a Biddanoa
leamus custu indagine precisu
de custa maca ch'est faghende proa.

Jeo chin su cumpanzu so decisu
de li dare su 'antu in poesia
pro che la ponner in su Paradisu.

Dasset a mie e Antoni Maria
umbe passamus nois ambos duos
bi dassamus sa paghe e allegria.

Menzus chi pesset pro sos frutos suos
ca tantu ja che so subra sos fatos
de custa 'erveghe lanza in mesu 'e ruos

est zirende che sorighe a sos gatos
però li naro si no dat atentu
la zapamus che doddi intro sos latos.

Poi li dais custu avertimentu,
li naras dae parte 'e Nicolinu
chi dae como in susu istet atentu,

s'in Biddanoa bi colo vicinu
li dasso una ghirlanda in poesia
chi si l'at a ammentare pro cuntinu
pro cantu in custu mundu campat bia.