Cantadores de Torpè________________________Pepinu Coronas

TORPÈ
(sonetes)

Fizos de Roma faghen ausentu
a pes de monte Nurres in antigu,
piantan binzas e laoran trigu,
forman jardinos chin raru talentu.

Allevan s'abe e dae cada armentu
traen, industriosos, ricu abbigu,
bestin de ulia e laru 'ogni montrigu,
fraigan e Torpè at fundamentu.

Mesu illustre e celebrada zona
chin ondra 'e vagos pitorescos litos,
in costa d'Ichnusa a su levante,

fra casteddos e turres chi corona
faghian tando subra de almos sitos
a Feronia antiga non distante.

 TORPÈ

In dulche, raru incantu e in decoro
d'un'illustre e istoricu passadu,
de montes e collinas circundadu
Torpè chi parte faghet a Nuoro,

est in amenu logu fra tesoro
d'addes, pianos, buscos, situadu
chin su riu a probe numenadu
Cedrisena chi bagnat iscras d'oro.

Torpè graziosu e pitorescu, chi
ispendeit che gemma in sa corona
de Castel della Fava una 'ia,

cand'e Gallura sos juighes sì
e principes d'Arborea e d'Aragona
domineini s'Alta Baronia.

L'abbitat zente laboriosa e bona
ch'aman su ben'istare e i s'allegria.

 TORPÈ

Torpè, simil'amante in vanu apitu
de chie prus non podet rimirare,
s'acrarat a levante 'e sardu situ
ue relughet su Tirrenu mare

d'almu, raru, isplendore biaitu,
e d'epoca luntana amat sognare
su chi in Feronia, gherrieri invitu,
intrat s'Isula nostra a conchistare.

Fizu no de Cartago nè d'Atene
ma Romanu gloriosu e dignu
d'operas med'illustre e de sambene:

cuddu ch'apeit su mazore impignu
de fundare a Torpè; su chi lumene
li deit sou, nobile e insignu.