Cantadores de Torpè________________________Pepinu Coronas


A DON DIEGO CALVISI
(sonete)

 

Non giacintu, rosa, nè amarantu
d'isplendidu jardinu canto e onoro.
Non su diamante, sa prata nè i s'oro,
eo de laudes digno e nè de vantu.

Su bene magnificu almu tesoro
ch'est dicia suprema e divu incantu
o Don Calvisi chi amamus tantu
de s'Eclesia Santa altu decoro.

Senza mai afannos, senza pena,
felicemente passet custa vida
fin'a sos chentu de dulcuras piena.

De milli e milli benes fiorida,
suave, bella, in Cristos serena,
de pannos nobilissimos bestida.

A SU CARISSIMU DON ROSARIU MENNE
(sonete)


Pustis de unu lustru ch'as passadu
tenzende de Torpè solerte cura,
Pastore dae totu veneradu,
pienu de costanza e de premura.

Nobile sacerdote as olobradu
oje pius insigne investidura,
pro sa cale risultas collocadu
de sa "Regina nivis" in s'altura.

O Canonigu Menne unu saludu
rezzi in cust'ora afetuosu tantu
cun s'auguriu prus bellu e devotu.

Maria ti cuncedat 'ogni azudu
e in su ministeru tou santu
donet a tie su chi bramas totu.