Cantadores de Torpè________________________Pepinu Coronas

 

A S'ISTUDENTE JUANNE CARRONE
(mortu in dun'incidente istradale su 28/03/1961)
(cuartina)

 

Non rosa, non gravegliu, nè amarantu,
non lizu, non giacintu e nè viola,
sos cumpanzos ch'aias in iscola
benin a ti 'atire in campusantu.

Non su laru, su tassu, nè i su pinu,
ti 'enin a deponnere in sa losa,
una ghirlanda t'ofrin preziosa
ma non de transitoriu destinu.

Fata est totu de dulches ammentos
e d'ammiraziones verdaderas,
adornada de lagrimas sinzeras,
d'amorosos, unanimes acentos.

Rezzi e agradeschi custu donu
cale immarcescibile presente
da ue godis fra s'eleta zente
in s'Empireu, o cumpanzu 'onu.