Cantadores de Torpè________________________Austinu Satta

 

S'AZZUFU
(otava serrada)

Franziscu Serra superbu in berrita
contr'a Paschedda Tortu a man'armada,
Paschedda Tortu chin d'una palita
a man'imbesse bi l'at atribbada,
bessit fora che anima airada,
passat Luvigu e la tenet a tita,
mentres chi fin gherrende, in cuss'istante
colan Tilipu Ruju e Caminante.

Tilipu Ruju at faeddadu male
contr'a Luvigu puite at ofesu,
colat compare Antoni Pascale
e in s'azzufu sich'est postu in mesu,
ziu Michelli Frore fit atesu,
ch'enit currende a passu bestiale,
mentres chi fit feroce e infuriadu
tand'incontreit a Culibrujadu.

Culibrujadu in fazza li faeddat
"Michelli Frore cheres fagher proa,
non tich'ises briende in Biddanoa
chin Antiogu o puru Cavanedda",
chin d'una limba che terpente boa
prontu rispondet Antoni Piredda
"jeo mancari sia minoreddu
inoghe b'apo a Zosepe Nieddu.

Ziu Zosepe a capeddu faladu
a francas postas a Michelli a dossu
e a su brazzu l'at dadu unu mossu
chi si est su 'ighinu ispopuladu
chi in su brazzu nieddu insambenadu
sas dentes l'an tocadu finzas s'ossu
e gridende ajutoriu pisti e oi
ch'est acudidu Tomasu Troddoi.

Ziu Tomasu fit su professore
chin s'arva longa che un'eremita,
Migalli Fae assistit de dotore,
de meighina at jutu un'ampullita,
Remedia Biancu poverita
curriat po calmare su dolore
po dare a su feridu su recreu
gramat a su ludinu De Paddeu.

Su lutinu ch'est bennitu ingristatu
postu de soca e chin dun'arzone,
in buca duos pizos de orjatu
chi si pariat unu dimandone
nende "ziu Tomasu atenzione
ca su feritu benit meicatu
ca in Lotè costumamus gai
chi non lu curas non bi sanat mai".

Ziu Tomasu dae Su Narvoneddu
narat a su ludinu "ses limbudu
ca ti mancat su menzus ista mudu,
su menzus de su pernu 'e su cherveddu,
calchi die bos servit de impudu
si no iscurtades su meu faeddu"
lis ponet su silenziu chin rigore
custu ispeziale professore.

Irrigididos da' cussa paraula
a dainnantis de su professore
"bazi e gramademi su bandidore
e a Don Corda non li nezas faula
ca est un'omine dignu de onore
lu saludades cando intrat in s'aula
ca est omine dignu veramente
chi cheret saludadu dignamente".
Como ziu Nigola est avisadu
guasi ismurinende a prima sera,
ziu Nigola da fit preparadu
chin dun'achiddu e chin sa tabbachera
e bessit chin sa trumba arrabbiadu
isse lu bandit in donzi carrera
"po cust'azzufu da bos corfo a mortu
Franziscu Serra chin Paschedda Tortu".