Cantadores de Torpè________________________Austinu Satta

 

AUSTINU SATTA

Fit naschidu in Torpè su 3 de martu de su 1904 e nd'est mortu su 21 'e cabidanni de su 1949 in Maccarese (Laziu) umbe che fit emigradu a su cuminzu 'e sos annos trinta. Teniat sa cuinta elementare e, partidu massaju, in continente aiat leadu sa "Qualifica professionale di viticoltore" e at potidu fagher su "caposquadra agricolo" po una deghina 'e annos e poscas, in sos annos baranta, s'est postu a mes'a pare chin d'unu propietariu continentale trivagliende incue finzas a s'annu de sa morte. Aiat cuminzadu a ponner cantones dae sende pizzinnu e at sighidu semper a cantare e a iscriere in sardu finzas in sos annos de s'emigrazione. Ischimus chi at lassadu unu cuadernu de cantones ma non nde semus bennidos in possessu ca lu tenet unu parente in continente e po cussu pubricamus custas pagas cantones chi nos an nadu zia Albina Canu (sa connada) e Salvadore Ghisu e chi nos at dadu sa fiza.