Cantadores de Torpè______________________Pera e Salvadore Ispanu

SA MORTE 'E SU PUDDU
(sonete a coa de Pera Ispanu)

Roselene su puddu est atristadu
dae cando est torradu a su brochinu,
a su telau chi fit impastadu
comente abetuadu fit continu.

Si girat coi bassu e trughi alzadu
andat e siche ponet in altinu,
zocat sas alas ma non b'at cantadu
ca peruna cumpagna at a vicinu.

Torrat de nou su puddu zufudu,
sich'alzat a su fine de s'iscala,
cantat e poi s'istat torra mudu.

In s'istante l'arrivat s'ora mala,
morit su puddu bellu e trughi nudu
chin su bicu fichidu suta 'e s'ala,

ruet e chel'agoglio da su ludu.

 SA MORTE 'E SU PUDDU
(sonete de Salvadore Ispanu)

Azzidente a su puddu sanu sanu
Chi m'est mort'in su mese 'e sant'andria,
cantait chito chito su manzanu
isse fit un'isveglia chi tenia.

S'atirait sas puddas dae lontanu
Ca fit lassadu po puddu de ghia,
ohi su puddu meu pali ispanu
a m'esser mortu da sa maladia,

po iscusa de custas o de cuddas
ohi su puddu meu postu in terra,
però sa fama che lassat continu

ca si jughiada totu sas puddas
no nde lassait mancuna in bighinu
su puddu meu a cogorosta 'e serra.