Cantadores de Torpè____________________________Carulinu Nonnis

 

UNA ROSA
(trintases)
In su jardinu terrestre est naschida
una rosa benigna e verdadera
ch'est de sos ojos mios veru incantu.

Su coro palpitante bramat tantu
a simile tesoro esser amante
bramat tantu su coro palpitante
esser amante a simile tesoro
bramat tantu su palpitante coro
de un'amore perfetu e sinceru

In su jardinu terrestre est naschida
una rosa benigna e verdadera
ch'est de sos ojos mios incantu veru.

Ses s'ammiru de su mundu interu
ca s'amore prufundu dat regiru
de s'interu mundu ses s'ammiru
ca dat regiru s'amore prufundu
ses s'ammiru interu de su mundu
relichia chi m'as postu in disilvios.

In su jardinu terrestre est naschida
una rosa benigna e verdadera
incantu veru de sos ojos mios.

Minerva, Melpomanu, Eratu e Clio
ti cunservat che rosas in beranu
Eratu, Clio, Minerva e Melpomanu
che rosas in beranu ti cunservat
Eratu, Clio, Melpomanu e Minerva
relatan simpatia justa e vera.

In su jardinu terrestre est naschida
ch'est de sos ojos mios veru incantu
una rosa benigna e verdadera.

Istella circulante in s'atmosfera
nara si bella nd'as 'idu assimizante
in s'atmosfera istella circulante
s'assimizante nd'as bidu nara bella
in s'atmosfera circulante istella
declara si nd'as bidu pius digna.

In su jardinu terrestre est naschida
ch'est de sos ojos mios veru incantu
una rosa verdadera e benigna.

Dea imperatrice in sa Sardigna
chi recreas dogni anima infelice
in sa Sardigna dea imperatrice
infelice dogn'anima recreas
in sa Sardigna imperatrice dea
prenda de oro sa pius famosa.

In su jardinu terrestre est naschida
ch'est de sos ojos mios veru incantu
verdadera e benigna una rosa.

O gema diamantina e preziosa
diadema giucunda e subrafina
o gema preziosa e diamantina
giucunda e subrafina diadema
diamantina e preziosa gema
abbagliu raru de cantos l'an bida.

Una rosa benigna e verdadera
ch'est de sos ojos mios veru incantu
in su jardinu terrestre est naschida.