Cantadores de Torpè__________________Salvadore Mattiu

 

UNU MUTU

Unu Tì chin dun'O
un'erRa e una Pì
e un'È chin s'acento
TORPÈ unidu narat.

Unu Tì chin dun'O
Ai! cantu lu sento
su mi traigher cara
a pustis de su sì
a mi narrer chi no.