Cantadores de Torpè__________________Salvadore Mattiu

 

ATITU
(sesta lira cumposta in su 1903)

O die rigorosa
pro mi dare angustia ses bennìda:
ca resto lutuosa
bestida de nieddu tota vida;
ite ferida forte
chi m'as fatu in su coro, ingrata morte.

Resto sena consolu
pianghende afrigida note e die,
sa morte sena dolu
est istada tirana contr'a mie
su m'aere separadu
in su menzus godire de s'istadu.

In su menzus cuntentu
de gudire ambos duos in sa 'ezzesa
si mi girat su 'entu
morit maridu meu e resto ofesa.
Ite dispiaghere
in d'una domo a mancare su mere!

Fit su mercuris santu
su oto de abrile pro ammentu,
l'an jutu a campusantu
chin totu cantu s'acumpagnamentu
pro lu ponnere in losa
ue su corpus sou si reposat.

Prima de l'interrare
a sa creja mazore l'ana jutu
e a test'a s'altare
an postu su cadavere distrutu
chi piangher faghian
sos presentes chi in s'atu lu 'idian.

Un'assoluzione
in s'istante su prideru l'at dadu
e pro distinzione
totus l'ana de frores garrigadu
chi pariat alzende
triunfante a sa gloria, 'olende.

Viola veneranda
chin lizos e graveglios prus de costu
e poi una ghirlanda
pro fagher prus figura l'ana postu
subra su baule
chin ateros fiores a matule.

Matules de fiores
de donzi calidade bind'aiat,
rustigos e segnores
bi fini pro li fagher cumpagnia
ca fit una pessone
distinta in custa populazione.

Finzas sos furisteris
l'an in s'atu 'e sa morte visitadu
totu sos cussizeris
che l'an a campusantu acumpanzadu,
chin tristura e piantu
l'an jutu chin onore a campusantu.

Piangan sos umanos
subra sua chi est mortu 'e disastru!
Totu sos iscolanos
bi fin acumpagnados chin su mastru,
pro li fagher onores
b'aiat passamanos e segnores.

Finas s'arma reale,
su capu istazione b'est andadu,
pianghende mortale
chin ojos lagrimantes afannadu
ca l'at meda sentidu
su l'aere in sa losa sepellidu.

Su lumene in sa mente
ap'iscritu pro cant'ap'a durare
afrigida e dolente
sena maridu e fizos a restare,
resto chin forte pena
disamparada in sa vida terrena.

Ite pena, ite dolu
morrer maridu e fizos e jeo via!
Unu nebode solu
fizu de fiza mea tenzo ebbia:
custu m'at a mantennere
fin'a cando sa morte mi at a bennere.

Custu nessi assumancu
chi restet pro lograre 'onzi cuntentu,
siat liberu e francu
de donzi male e duret annos chentu
chin fizos e muzere
comente si disizat e si cheret.