Cantadores de Torpè________________________Andria Chessa

 

ATITU PO SA MORTE DE VISSENTE ADDIS


No cantas prus a ballu e a mutu
chin cudda 'oghe tua bella tantu
ma cantan fizos tuos in piantu
su disisperu mannu e su currutu.

No cantas prus in fatu de s'armentu
sas cantones, sos contados antigos
ma si lezet in cara 'e sos amigos
su dispiaghere forte e su turmentu.

Tue como no murghes prus sa gama
mujadu e infustu de suore
ma pranghen fizos tuos in dolore
e gramende graman solu mama,

ca sos amigos a palas t'an jutu
a sut'e s'umbra de su campusantu
e maju chi pariat un'incantu
s'est bortadu in orrorosu lutu.

Su 'ider sa familia in disisperu
como aturdit su coro pius duru
ca mannu, tropu mannu, nd'est su dolu:

"no ses mortu, fizu me', no est beru",
"oh, maridu leach'a mie puru",
"torra babbu, no no mi lasses solu".