Cantadores de Torpè________________________Bustianu Pilosu

 

SU FRORE DE SU PERDONU
(sonete)

Un'annu ch'at coladu un'annu intreu
chi m'as lassadu sola in custu mundu
però no ch'at coladu unu sigundu
chena t'idere in dainnantis meu,

ca s'arvada 'e sa morte trop'a fundu
at aradu unu surcu tristu e feu
e su sentidu andat vagabundu
in carreras de tristura e anneu.

Oh, cando pesso chi t'an mortu, fizu,
s'odiu in su coro falat astraadu
e chei su nie b'est ponzende pizu.

Però su tempus che massaju 'onu
intro 'e su coro in su surcu gheladu
est marrende su frore 'e su perdonu.