Cantadores de Torpè________________________Juanne Pau

 

CUNSIZOS
(duos sonetes)

Unu puzoneddu impauridu
deris in sa cortita ap'agatadu,
a lamentu, che unu disperadu
chi sa cosa prus cara apat perdidu.

Lu leo in manos totu inteneridu,
che chi esseret frore delicadu
e l'apo atentamente controlladu
pro 'ider si fit sanu o fit feridu.

Fidi sanu, su coro solamente
batiat lestru, culpa 'e s'ispaventu
chi s'at leadu imparende a bolare.

Che 'ido su nidu e teneramente,
comente in sas manos lu apo tentu
intro su nidu lu torro a apozare.

Zoventura chi su nadiu logu
lu lassades in chirca de aventuras,
senza ischire cantas penas duras
daet sa vida, s'est lead'a jogu.

B'est chie diventat de colore grogu
faghende in sas drogas sas pasturas
e chie chi faghet pessimas figuras
dende su corpus sou senz'isfogu.

Si sigura non l'azis un'idea,
che a cuddu puzone non faghedas
chi da su nidu at tentadu su 'olu.

Jeo de isse nde apo tentu dolu,
ma vois, dolu no, non d'isperedas,
ca non sun totu de s'idea mea
est menzus ch'in dom'ostra bos restedas.