Cantadores de Torpè________________________Juanne Pau

 

 

COMO TOTU EST BRUJADU
(cuartinas)


Oje paret sa zente risoluta
a bider sa Sardigna alluta in fogu
e non si firman in perunu logu
finas ch'in totu non l'iden distruta.

Canta tristura mi ponet sa vista
de custu logu a carvone ridotu
cando m'ammento de l'aer connotu
de fauna e de floras in provista.

Como non bido mancu unu ranzolu
fra sos ramos sa tela tessende,
ne una tiligherta assoliende
e ne puzones pesende su 'olu.

A ue siat chi sos ojos giro
in chirca de ammentu 'e su passadu
de cuddas cosas chi tantu apo amadu
solu carvone cun chisina miro.

De cudda pinneta pro ammentu
solamente sas predas sun restadas
e lu sun puru issas diventadas
nieddas comente su turmentu.

Una vista chi ponet ispaventu,
su furcagliu cun trastos apicados,
chi su fogu los at risparmiados
che cando chi lastima nd'at tentu.

Ahi, cantu su coro sufrit tantu
'idende custu logu ormai distrutu,
isse puru si 'estit a lutu
e sos ojos s'isfinin in piantu.

M'imbenujo che unu penitente
e los alzo sos ojos a s'aera
domandende a Deus cal'ispera
como li restat a sa sarda zente?

E in su mentres chi lagrimo a rios,
a Deus invochendemi cun zelu,
intendo falare dae su chelu
de abba unu pagu de guzzios.

Minde peso reu a Deus nende
"chi sias beneitu e laudadu"
e Isse in risposta mi at torradu
"che tue jeo puru so pranghende".