Cantadores de Torpè________________________Franziscu Satta

 

PREGADORIA A SU SIGNORE
(moda)

O s'amadu divinu Redentore,
chi pro culpa de su pecadu anzenu
in su Golgota afrontadu as sa rughe,

cun s'infinidu tou, immensu amore,
beta a su mundu s'isguardu serenu,
illuminalu de sa Tua immensa lughe.

In ue gherra b'at, paghe nos jughe
e cun sa leze justa Tua faghe,
sos tortos, sos isbaglios nos curreze.
In subra custa ingrata e dura terra
Paghe nos jughe in ue b'at gherra
e cun sa leze justa Tua faghe,
in ue gherra ba't nos jughe paghe
e faghe cun sa Tua justa leze,
sos tortos, sos isbaglios nos curreze
in subra custa dura terra ingrata.
Siat sa voluntade Tua fata,
ognunu amet s'ateru che frade,
siat fata sa Tua voluntade,
'ognunu a s'ateru che frade lu amet,
chi 'ognunu su benessere bramet,

s'amore, sa cuncordia e s'allegria.

Totu apedas custa idea mia
pro viveremus in manera justa.
O paghe abberi dogni frontiera,
mi frontieras serradas sunu medas,
custa idea mia totu apedas,
pro viveremus in manera justa,
totu apedas s'idea mia custa,
pro viveremus in justa manera.
O paghe abberi dogni frontiera,
mi medas frontieras sun serradas,
ispezzalas sas inicuas ispadas
e preferi s'afetu a sa discordia.

 

O s'amadu divinu Redentore…
……………………………….
S'allegria, s'amore e sa cuncordia.

 

Placalas Tue sas iras funestas,
sos lutos e dolores gira in festas,
cuncedi afetos a mannos e minores.
Ch'oghes s'umanidade dae afannos,
dae s'altu podere osserva e mira.
Sos lutos e dolores in festa gira,
cuncedi afetos a mannos e minores,
gira in festas lutos e dolores,
cuncedi afetos a minores e mannos.
Ch'oghes s'umanidade dae afannos,
osserva e mira dae s'altu podere,
ca ses padronu assolutu e ses mere,
immensu, onnipotente, justu e bonu,
ca assolutu ses mere e padronu
immensu, onnipotente, bonu e justu.
Deo a Tie ti prego pro custu,
cessalu de su mundu 'ogni errore.

O s'amadu divinu Redentore…
……………………………….
S'allegria, cuncordia e s'amore.

Ue desertu b'at nascat fiore
E 'ogn'essere umanu in paghe pascat.
Ponebi Tue sa divina manu,
apas de chelu sas portas abbertu.
Nascat fiore ue bi at desertu,
e 'ogn'essere umanu in paghe pascat,
ue desertu b'at fiore nascat,
in paghe pascat 'ogn'essere umanu.
Ponebi Tue sa divina manu,
apas de chelu abbertu sas portas
e a sos soferentes los cunfortas,
Tue a sos bisonzosos los azues,
si sa malvagidade la distrues
pius serena est s'umanidade.
Usa clemenzia cun severidade,
salves chie est colpidu de violenzia,
rende justissia a su colpu rezzidu,
frena sa violenta mente otusa.
Clemenzia cun severidade usa,
salves chie est colpidu de violenzia,
severidade usa cun clemenzia,
salves chie de violenzia est colpidu.
Rende justissia a su colpu rezzidu,
sa mente violenta otusa frena.

Ispezza de 'ogni male sa cadena,
regnet s'incontrastada fratellanzia,
nessunu colpet ne fagat mancanzia,
'ognunu vivat cun modu serenu,
amet su sou e rispetet s'anzenu,
cun d'un'afetu e amore profundu,
ch'est un'abbert'e oju in custu mundu.