Cantadores de Torpè________________________Metodio Dalu

 

UNU POVERITU PENSAT
(cuartinas)

So poveru de zente e de afetu,
babbu e mama ambos sono mortos,
no apo tentu de fizos acunortos
ca no tenzo muzere, domo e letu.

Possedo un'istanziedda a cabertura
chi sa lughe 'e su sole la trapassat
e cando proet s'abba si ammassat
ca su locale est senza fognatura.

Ziminera no apo mai tentu
ca est lussu, pro me, esageradu,
unu foghile a ludu fraigadu
afumat totu intreu s'aposentu.

Che alvore abbarro raighinadu
intro custu locale minoreddu,
sa cara est in colore 'e zigarreddu
e profumo de fumu istantiadu.

Una rete de ferru ruinzadu
posta subra furcaglias de ozastu,
una mesita e calch'ateru trastu
sono sas prendas chi apo eredadu.

Sa Natura de me s'est apentada:
so feu, basseddu e iscarridu,
in custa vida mai apo godidu
ca pro me gosu veru no bind'ada.

So miseru, possedo paga cosa,
passo dies e notes malamente...
'onzi momentu m'enit a sa mente
sa brama de dromire intr'una losa.