Cantadores de Torpè________________________Efiseddu Pau

 

SOS SARDOS IN S'EMIGRAZIONE
(duos sonetes)

Sos sardos fora 'e sa terra isolana
emigrados in terra istraniera,
umiliados sono a mala gana
ca los tratan de razza furistera.

Nd'iden, nd'intenden, sufrin che in galera
ca tropu brutos titulos lis dana,
pro cussu 'ognora de manzanu a sera
suspiran sa Sardigna ch'est lontana.

Ca l'aman e l'an cara che tesoro
e la rispetan a costu 'e sa vida
ca son de samben sardu e no lu negan,

e cando dromin chin bramas in coro
pensende a cussa Patria nodida
sognan, suspiran, isperan e pregan.

 

Sognan sos caros chi s'an abrazzadu
chin lagrimas in ogros e pranghende,
parentes e amigos chi an lassadu
de torrare tra issos isperende.

Si sognan donzi campu laoradu,
binzas, ortos, jardinos, frutos dende;
sognan laghinza e sognan madrigadu
e a sa sarda usanzia divertende.

Sognan cant'an lassadu in abbandonu:
marteddu, zapu, aradu, istrale e serra,
telaju, fusu, ruca, ispola e agu.

Pregan chi cambiet su tempus in bonu
pro che torraren a sa sarda terra
umb'est sanu e onestu 'ogni disvagu.