Cantadores de Torpè________________________Nicolinu Tarquini

 

MODELLU CANTADU PO S'AFIDU DE ONORADU ADDIS

S'iscultades bos canto unu modellu
a Onoradu cun sa cumpagnia
ca como cuminzende est chin Maria
de abrazzare su tempus novellu
che a Santu Zosepe su gravellu
bos nascat in s'isposu ambos unidos
cando umpare bos dades sas manos.

A chent'annos duredas ambos sanos
e senza afannos sa vida passedas
ambos sanos a chent'annos duredas
e passedas sa vida senza afannos
ambos sanos duredas a chent'annos
e senza afannos passedas sa vida,
dae Deus bos siat cuncedida
in dogni bene a bonde profitare.
A s'annu unu bambinu a lughe dare
ch'a mannu lasset fama in su terrinu
a s'annu a dare lughe unu bambinu
ch'in su terrinu lasset fama a mannu
unu bambinu a dare lughe a s'annu
ch'a mannu in su terrinu lasset fama
bos nascat cussu frutu a piaghere
dae su primu numen chi pesades.

S'iscultades bos canto unu modellu
a Onoradu cun sa cumpagnia
ca como cuminzende est chin Maria
de abrazzare su tempus novellu
che a Santu Zosepe su gravellu
bos nascat in s'isposu ambos unidos
cando umpare sas manos bos dades.

Cantu bois in vida disizades
bos siat cuncidida da 'ogni santu
bois in vida disizades cantu
bos siat da 'ogni santu cuncidida
cantu bois disizades in vida
da 'ogni santu cuncidida siat
totu su chi bramades chi bos diat
de bene, de fortuna e de onore
fin'a sos prus minores favoridos.
Dedas pane e recatu a sos famidos
chi finas 'ogni cane 'enzat atatu
a sos famidos dedas pane e recatu
benzat atatu finas 'ogni cane
a sos famidos dedas recatu e pane
dae su bene ch'in manu tenzedas
chi totu sos famidos atatedas
poi bos nascat unu coro 'onu
d'atatare a dogni bisonzosu.

S'iscultades bos canto unu modellu
a Onoradu cun sa cumpagnia
ca como cuminzende est chin Maria
de abrazzare su tempus novellu
che a Santu Zosepe su gravellu
cando umpare sas manos bos dades.
ambos unidos bos nascat in s'isposu.

In dogni cosa ti fagas bundosu
chi sodisfagas sa zente afannosa
e ti fagas bundosu in dogni cosa
chi sa zente afannosa sodisfagas
in dogni cosa bundosu ti fagas
chi sodisfagas s'afannosa zente
e potas irrichire 'ogni parente
dae su chi t'avanzat de su bene
fagat dogni parente unu castellu.

Ca como cuminzende est chin Maria
cando umpare bos dades sas manos
bos nascat in s'isposu ambos unidos
che a Santu Zosepe su gravellu.
Totu sos chi sezis in presenzia
fortuna a totu e bona permanenzia.