Cantadores de Torpè______________________Antoni Maria Pala

 

A NOSTRA SIGNORA DE 'INU NOU
(modellu)

Vergine Santa dae Paradisu
mira a totus chin ojos de amore,
a bonu cristianu, a pecadore,
de totucantu su genere umanu,
a pecadore, a bonu cristianu,
de su genere umanu totucantu,
in custa vida de lutu e piantu
faghenos de guida justa e santa
pro andare a godire in chelu frutu,
in custa vida de piantu e lutu
faghenos de guida santa e justa,
de piantu e de lutu in vida custa
faghenos justa e santa sa guida,
de piantu e de lutu in custa vida
justa e santa de guida nos faghe,
pro godire su mundu in vera paghe
manda unu tou amorosu sorrisu.

Muda sorte in totue de improvisu
e distrue su forte patimentu
de sa zente famida, isculza e nuda,
sorte in totue de improvisu muda
e distrue su patimentu forte
d'improvisu in totue muda sorte
ei su forte patimentu distrue
muda sa sorte d'improvisu in totue
e distrue su forte patimentu,
chi in pibiosas boghes de lamentu
su mundu ti dimandat custas cosas,
chi in boghes de lamentu e pibiosas
su mundu ti dimandat cosas custas,
pretesas santas, onestas e justas
pro su viver chi faghen afannosu.
Vergine Santa dae Paradisu
mira a totus chin ojos de amore,
a bonu cristianu, a pecadore,
de totucantu su genere umanu,
a pecadore, a bonu cristianu,
de su genere umanu totucantu,
in custa vida de lutu e piantu
faghenos de guida justa e santa
pro andare a godire in chelu frutu,
in custa vida de piantu e lutu
faghenos de guida santa e justa,
de piantu e de lutu in vida custa
faghenos justa e santa sa guida,
de piantu e de lutu in custa vida
justa e santa de guida nos faghe,
pro godire su mundu in vera paghe
manda unu tou sorrisu amorosu.

Invoca a fizu tou piedosu
chi in casu nou sa roca cunvertat
e in pagnotas candidas che lizu,
invoca a su piedosu tou fizu
chi in casu nou cunvertat sa roca
a fizu tou piedosu invoca
chi cunvertat sa roca in casu nou
invoca a piedosu fizu tou
chi cunvertat sa roca in nou casu
e in tela, in billudu, pannu e rasu
pro si poder bestire donzi nudu,
in tela, pannu e rasu e in billudu
pro si poder donzi nudu 'estire,
e faghe rios e mare cunvertire
totu in ozu ermanu e binu a prou.
Vergine Santa dae Paradisu
mira a totus chin ojos de amore,
a bonu cristianu, a pecadore,
de totucantu su genere umanu,
a pecadore, a bonu cristianu,
de su genere umanu totucantu,
in custa vida de lutu e piantu
faghenos de guida justa e santa
pro andare a godire in chelu frutu,
in custa vida de piantu e lutu
faghenos de guida santa e justa,
de piantu e de lutu in vida custa
faghenos justa e santa sa guida,
de piantu e de lutu in custa vida
justa e santa de guida nos faghe,
pro godire su mundu in vera paghe
manda amorosu unu sorrisu tou.

Maria Immaculada de 'Inu Nou
ch'a s'allegria s'istrada as abbertu
dende a sa lughe su Verbu Divinu,
Maria Immaculada 'e Nou 'Inu
ch'as abbertu s'istrada a s'allegria,
de 'Inu Nou Immaculada Maria
ch'a s'allegria as abbertu s'istrada,
de 'Inu Nou Maria Immaculada
ch'abbertu a s'allegria s'istrada as
preces cant'istasera intesu m'as
d'enner in beru faghelu a manera,
preces cantu intesu as istasera
d'enner in beru a manera lu faghe,
cust'umile poeta cumpiaghe
d'esaudire chin sovranu avisu.

Mira a totus chin ojos de amore
Vergine Santa dae su Paradisu.