Cantadores de Torpè_____________________________Tomeu Craba

 

TOMEU CRABA

Capra Tomaso, connotu Tomeu Craba, fit naschidu in Torpè su 7 'e austu de s'annu 1897 e nd'est mortu in Torpè su 8 'e sant'andria de su 1983.
Frade de su poete Salvadore Mattiu fit unu massaju ma a su bisonzu aiat fatu finzas s'operaju. Teniat duos annos de iscola e ischiat a lezere e a iscriere. Partidu a degheot'annos po sa gherra europea in sa Brigata Sassaresa fit abbarradu signadu dae cussa esperienzia, ghiradu a bidda sich'aiat cazzadu su costumene rustigu ma aiat sighidu a ponner cantones in sardu comente aiat imparadu a minoreddu.
In sa cantone dedicada a s'ammentu de sa gherra si ladin craros sos valores imparados in su fronte: Patria e Onore. Presidente de sos ex-cumbatentes at tentu po deghinas de annos s'ingarrigu de faeddare in sa commemorazione de sos rutos in gherra, donzi 4 de sant'andria.