Cantadores de Torpè__________________Rimundu Manca

 

SU LAORE
(sonete)

Unu massaju semenat laore
senza dare cultivu a su terrinu,
naschit in mesu s'erva che terrore
e diventat rachiticu, mischinu.

Benit su tempus d'andare in fiore
non tenet forza li restat in sinu,
afogat suta s'erva poverinu,
perdet 'onzi sustanza 'onzi valore.

Su massaju a su tempus de racolta
leat sa falche, andat a su campu
canterellende allegru che pasca,

m'apenas arrivadu dait bolta
furiosu comente unu lampu,
sa falche in manos, in palas sa tasca.

SU TRIGU
(sonete)

In cabidanni semenas su trigu,
s'ateru mese andas a messare,
ma si as isbagliadu caru amigu
non podes abbundanzia aspetare.

Ischende chi no as ateru abbigu
deves sa tale impresa abbandonare
ca si 'enit zoloco a cimentare
de granu non bind'essit mancu azigu.

Timo ch'as isbagliadu veramente
chei s'atera 'olta si t'ammentas
chi perdias ispassu e fadiga,

mancu male ses bravu paziente
e in nessunu modu t'ispaventas
mancari siat bianca s'ispiga.