Cantadores de Torpè__________________Bustianu Pilosu

 

CANTONE SARDA

CUMPOSTA PRO SA DISFORTUNA MEA E DE SA FAMILIA
(undighina)


Deus ite mala sorte
chi m'azis distinadu
dae cando in su mundu so naschidu.
Ja m'at corpadu forte
senza mama pesadu
e a manos anzenas custodidu
a manos de teraca
jutu a su tichi taca
e cantu non dep'aere patidu
como peus a mannu
sempre cun tribbulias e afannu.

Nde formo unu giornale
de tantos patimentos
chi eo in su mundu apo provadu
sempre passende male
cun milli sufrimentos
chi mai in custu mundu apo gosadu
e chin tantu passare
epuru in su cojare
assumancu so istadu afortunadu,
m'allegro tot'in d'una
chi aia azzapadu sa fortuna.

Eo totu cuntentu
finidu su patire
assumancu mi poto acunortare
fora 'e pessamentu
in su menzus godire
est bennida sa sorte a cambiare
e chin tanta bravura
ch'istaia in Gaddura
chi totu mi solitan rispetare
e pro s'onore insoro
m'istimaian totus dae coro.

Sende in tanta allegria
mi 'enit un'avisu
nende chi fio eo richiamadu.
Lasso sa familia
lasso brullas e risu
ei sa sorte chi aia zapadu
e parto cun fastizos
ca lasso duos fizos
ei su logu totu abbandonadu
e chin dispiaghere
apo lassadu fizos e muzere.

E chin tantu penseri
mi tocat de partire
ca lasso a mama* malaìda
e parto a Utieri,
non sento pro patire
bastes chi mama siat guarida
e part'acunortadu
ca lasso unu connadu
chi mantenet sa domo custodida,
deghe dies nepuru
e benit richiamadu isse puru.

Ite sorte, in mamentu,
chi mi s'at presentadu
ca su tempus m'est bennidu a contrariu
unu a gramamentu
unu richiamadu
unu restat in domo solitariu
senza contare 'e me,
so servende a su re,
chi bind'at de nde morrer de su fariu,
si bi pesso azigheddu
bind'at de nde girare de cherveddu.

Si bi pesso de fundu
mind'enit carchi male
ca no isco de mama coment'istat,
nois peri su mundu
issa in s'ispidale
e sa domo est restada sola e trista,
b'est Angelica sola
e chin chie si consolat
cun duas criaturas gherra pista,
ite sorte tirana
bisonzat 'e b'istare a mala gana.

M'ammento d'una die
chi fimus istimados
chi issos mi usain rispetare,
non sento manc'a mie
solu cussos connados
chi no isco coment'e an a andare
ca sun peri su logu
e in mesu 'e su fogu
chin perigulu de non si salvare
ma ap'a pregare a Deu
chi che torren sanos senza neu.

Ite pessone nada
chin tanta disaura
ja mi poto jamare isfortunadu,
ite vida colada,
tota sa zoventura
l'apo fata faghende su soldadu,
birgonza a lu contare
sempere militare
e non passare mai graduadu
po cussu da s'est bistu
ite chend'apo 'ogadu de conchistu.

E so acunortadu
mancari cun afannu
isperanzosu an domo a bi torrare.
Cantu nd'apo passadu
oe est prus de un'annu
chi solito inoghe a tribbulare,
chin tribbulassione
carrende munissione
chin perigulu puru 'e bi restare,
ma so viu a como
apo isperanza e bi torrare an domo.

Non so disanimadu
anzis so coragiosu
e chin d'unu coragiu 'e che torrare
ma so malassortadu
su logu est perigulosu
e nd'est unu mamentu a bi restare.
Ma naro a parrer meu
chi s'isperanz'e Deu
non si depet mai abbandonare,
si mich'ido torradu
poto narrer chi so afortunadu.

Ite manna allegria
si Deus sind'ammentat
ja at a bennere sa paghe iscrita
e Angelica mia
chi sind'istet cuntenta
chi non tardo a torrarepo a Nodita,
si Deus est cuntentu
det benner su mamentu
de abrazzare s'amada infinita.
Prego de coro e brios
chi torre jeo chin connados mios.

 

*naraiat mama a sa sogra.