Cantadores de Torpè__________________Salvadore Mattiu


SA MUZERE E I SU MARIDU
(otava serrada)

SU MARIDU
Mal'apat chie ti m'at cunsizadu
a mi leare a tie pro muzere
sa die chi mi so cojadu
de improvisu mortu mind'essere
sa zoventura mea disdiciadu
la so colende chin dispiaghere
dae cando a muzere tenzo a tie
no apo pasu ne note e ne die.

SA MUZERE
Jeo m'essere morta de azzidente
prima ch'a tie aere connotu
malaigo 'ogn'amigu, 'ogni parente
ch'a mi leare a tie an dadu votu
ca so in manos de unu terpente,
iscura, abbandonada dae totu.
Mi restan solu afannos e suspirios
chin arguais, penas e martirios.

SU MARIDU
Arguais, martirios e penas
non ti los apo jeo causados,
ses tue chi m'as postu sas cadenas
totu, manos e pes jugo ligados,
mi si sicat su sambene in sas venas
cando m'ammento sos tempos passados
ca fia postu de magasinu prenu
e oje so a maniale anzenu.

SA MUZERE
S'a maniale anzenu ses torradu
no est pro malu tramesonzu meu,
est c'a sa mandronia ti ses dadu
mischinu ca ti agradat su recreu.
Cari cotu chi ses pagu seradu
siat chi non faeddes che intreu
it'est sos magasinos chi tenias
chi mancu 'este in dossu non jughias.

SU MARIDU
Ancu ti jugana ligada a galera!
Cussu puru ti pones a sa nega!
Trigu aia e dinari in garrighera
mancari oje apa totu a rega!
Est chi sa balla de sa cafetera
nde l'at carradu totu a sa butega
e como chi l'as totu baragliadu
mi naras chi non nd'apo trivagliadu.

SA MUZERE
Totu s'iscusa est dae su cafè
chi t'at arruinadu su graneri,
però tue nde gastas prus de me
solu chin su chi das a s'istancheri,
su chi trivaglias non bastat pro te
ca se aviziadu a su zilleri,
e no est su cafè su segacoddu
pro gastare a die 'e mesu unu soddu.

SU MARIDU
Bae chi jeo su 'inu lu lasso,
gai lasses su mundu tue sola,
si calchi 'olta in su zilleri passo
non jugo su 'inari imbola imbola,
e si pro paragone oje bi casso
a bi torrare unu mese che colat,
no est su tabbacu e nè su 'inu
chi m'at torradu sena magasinu.

SA MUZERE
E bi torramus a su cuminzadu:
magasinu no nd'as ca non nd'aias,
s'annu matessi chi ti ses cojadu
comente ti campare no ischias
ca su laore chi as incunzadu
dae sende 'aghianu lu depias
e como naras chi est dae mè
chi mi l'apo gastadu in su cafè.

SU MARIDU
Cafè e ateras cosas ti leais,
mancari a ti lu narrer t'inchietes,
coladu castanzeri lu gramais
a ti narrer su restu no m'apretes,
cand'ambulante in bidda che serais
ti leaias bonos sabonetes
e chin sas medas ateras iscusas
ti leaias seda e pubusas.

SA MUZERE
Cussu nessi no est cosa cuada
ja est craru si so pubusedda:
so bator annos male aventurada
apitu a un'istrazzu de 'unnedda,
prus de comente so istrazzulada
chi so totu Maria Petenedda
chin sos cambuzzos in colore 'e ferru
semper isculza d'istiu e d'ierru.

SU MARIDU
Iscarpas puru tenes a puntinu:
gai ti servan pro ti ch'interrare!
Est chi ti las as fatas de lustrinu
pro andares impompada a ballare,
cand'est chi nono ja b'est su 'ighinu
pro chi tue lu cherfas dinnegare!
A su mancu 'ista muda, iscandulosa,
innantis chi non goglias calchi cosa.

SA MUZERE
Ancu andene a logu 'e non torrare
sos chi mal'in su mundu m'an a cherrere
addobba, si mi cheres addobbare,
no est a oje corfu a minde ferrere,
ma no abbarro sena faeddare
finas cantu sa 'uca poto abberrere.
No est galu a mi ferrer corfu a dossu
gai ti feglian ballas a donz'ossu!

SU MARIDU
Ista a sa muda e faedda pianu
e lassa sos frastimos t'apo nadu,
modera, non ti lees tropu sa manu,
mi chi su sacu est bell'e pienadu.
Malaidu mi faghet sende sanu
su faeddare tou ismoderadu,
t'apo nadu a istares a sa muda
innantis chi su pruer non t'iscuda.

SA MUZERE
Ma! Ello tue pruite m'irrocas
e mi maltratas sena cumpassione,
jeo puru, mancari chi ti 'ocas,
no 'isto sena narrer sa rejone
e non jughes arrastu chi mi tocas
ca dao a s'Arma sa relazione,
ca custa chistione est d'onzi die
sas neghes tuas las ghetas a mie.

SU MARIDU
O balla, chi ti seghet su cherveddu,
cant'in su faeddare ses acuta:
marranu, mancu un'ateru faeddu
dialu sa 'entre chi ses ruta;
calchi die ti ponet crabisteddu
su faeddare gai tantu alluta,
chin cussa limba acuta terminàla
o bessi 'ereta e bae in'ora mala!

A su mancu vivimus prus cuntentos
sena nos faghere a pare un'ofesa.
Malaitas sa oras e momentos
de cando t'apo postu sa pretesa.