Cantadores de Torpè__________________Maria Zosepe Funedda

 

AMMORADU E AMMORADA
Cantone cumposta po unu zovanu chi l'an gramadu a partire a sa gherra
(sesta lira)

AMMORADU
Bidu t'apo Columba
sende jeo passende reu reu
che afligida in tumba
ti intendia pranghende bene meu
chin suspiros dolente
ca partiat s'Amore immantinente.

AMMORADA
Suspiros dae coro
fit tantu su piantu lastimadu
e nde resto che moro
ca paret chi s'istima mi at lassadu
tinde ses disinidu
che cando cosa nd'aeres sentidu.

AMMORADU
Non nde sento niente
dae te prenda mea rellughida
ca parto in Continente
cust'est s'ultimu abrazzu 'e dispidida
e pro mi lissessare
prite non so siguru 'e che torrare.

AMMORADA
A sa reale corte
t'an intimadu a servire su Rè.
T'acudat bona sorte
lestramente ti 'enzat su cungè,
chin grande coidadu
che torres lestramente cungedadu.

AMMORADU
Lasso s'afrissione,
su prantu non la potet cunfortare,
unu coro 'e leone
pro la 'idere lu faghet lagrimare
tantu fit lastimosa
chin cussu prantu s'amante amorosa.

AMMORADA
Gravegliu preziosu
prestu deves partire a soldadare
ista malissiosu
e dai atenzione in su gherrare
si m'as istimassione
in su gherrare dai atenzione.

AMMORADU
Ja b'apo a dare atentu
e m'invoco a Deus e a Maria
ma parto discuntentu
ca sola lasso sa Columba mia
e parto chin premura
ca lasso sa chi amo chin tristura.

AMMORADA
Cant'istas a torrare
non s'allegrat pius sa mente mia
e pro mi cunfortare
donzi tantu una litera m'imbia
chi nd'isca donzi chida
pro chi mi lassas trista e afligida.

AMMORADU
Adios prenda amada
tenedi contu bianca che nie
litera sigillada
tinde apo a mandare donzi die
e t'imbio litera
pro chi nde sia in terra furistera.

AMMORADA
Servidu mi est d'assustu
cando ses bennidu a ti lissessare
mi lassas chin disgustu
ca de s'amore ti des olvidare
si t'olvidas s'amore
de me non sind'at aer prus sentore.

AMMORADU
Non minde olvido mai
ca su geniu meu est postu a tie
chin suspiros assai
pianghende m'agato note e die
suspirende e chin pena
ca parto discuntentu a terra anzena.

AMMORADA
Si partis discuntentu
t'assistat Deus e Nostra Signora
ti tenzo in pensamentu
e chin rezelos m'agato a donz'ora
so sola in mesu s'unda
chin sobradu penare e chin anneu.

AMMORADU
Bidu t'apo Columba
sende jeo passende reu reu.